Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Deco Zonwering

Deze voorwaarden gelden vanaf 01 januari 2010 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant, regiokantoor ’s-Hertogenbosch. Deco Zonwering gevestigd en kantoorhoudend aan de Nieuwstraat 19a te Heesch, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17162038, verricht werkzaamheden overeenkomstig deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In deze voorwaarden wordt de aanbieder/verkoper aangeduid als opdrachtnemer, zijnde degene die deze voorwaarden hanteert, terwijl de andere partij wordt betiteld als opdrachtgever. Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

Artikel 1: Aanbiedingen
1.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
1.2 Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

Artikel 2: Rechten van intellectuele eigendom
2.1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
2.2 De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden.

Artikel 3: Adviezen, ontwerpen en materialen
3.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
3.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
3.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.

Artikel 4: Levertijd
4.1 De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
4.2 Bij de vaststelling van de levertijd gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
4.3 De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
4.4 Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met de daardoor ontstane stagnatietijd.
4.5 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 5: Risico-overgang
5.1 In geval verkoper de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het risico van de zaak over op het moment dat koper de zaken ter beschikking stelt aan verkoper in het bedrijfspand van verkoper of op een andere overeengekomen plaats.

Artikel 6: Prijswijziging
6.1 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaat, is opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, mits de nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer nog niet is voltooid. Opdrachtgever heeft in voornoemd geval de bevoegdheid te ontbinden conform artikel 15 van deze voorwaarden, indien de opdrachtgever een particulier (lees: natuurlijk persoon), die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
6.2 Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats tegelijk met betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.

Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
7.1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
7.2 Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, wordt onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import of handelsbeperkingen.

Artikel 8: Omvang van het werk
8.1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.
8.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen: de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk, de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken. De kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval.

Artikel 9: Wijzigingen in het werk
9.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek, de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid, of van geschatte hoeveelheden met meer dan 5% wordt afgeweken.
9.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 10: Uitvoering van het werk
10.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals: gas, water, elektriciteit, verwarming en op grond van de Arbo-wet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
10.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van opdrachtnemer die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.

Artikel 11: Oplevering van het werk
11.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd, het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd. Opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen dertig dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
11.2 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
11.3 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

Artikel 12: Garantie
12.1 De periode waarin de opdrachtnemer na (op)levering in staat voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie is als volgt opgedeeld: vijf jaar op buitenzonweringen mits anders vermeld, twee jaar op binnenzonweringen mits anders vermeld, drie jaar op horsystemen mits anders vermeld. Vijf jaar op het eventuele motorische gedeelte ten behoeve van de buitenzonwering. Voor de niet met name genoemde productsoorten wordt een garantie verstrekt gedurende een periode van zes maanden.
12.2 Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaakte kosten die samenhangen met klimmaterialen en een hoogwerker komen voor rekening van opdrachtgever.
12.3 Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
12.4 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van: normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.
12.5 Bij producten die door opdrachtgever zelf gemeten en/of gemonteerd worden beperkt de garantie zich te allen tijde uitsluitend tot het leveren van vervangende onderdelen, nadat het defecte onderdeel door de wederpartij is geretourneerd. Verzendkosten vallen niet binnen deze garantie.
12.6 De afnemer wordt op de onderstaande producteigenschappen geattendeerd en kan derhalve knikvouwen en krijtstrepen niet reclameren. Deze kunnen ontstaan bij de confectie en bij het vouwen van de doeken en zien er mogelijkerwijs uit als vervuilde strepen. In de buurt van zomen en naden van de banen ontstaan door dubbele lagen doek verschillende wikkeldiktes op de doekrol. De daardoor ontstane stofspanningen kunnen golven tot gevolg hebben welke zich onder andere kunnen uiten in een wafel- of visgraatpatroon.

Artikel 13: Betaling
13.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of opdrachtgever of een door opdrachtnemer aangewezen rekening. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling contant plaats bij aanvoer materiaal en/of montage. In alle overige gevallen binnen 14 dagen na factuurdatum.
13.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
13.3 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer.
13.4 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als: een betalingstermijn is overschreden, opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt, beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd, de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd.
13.5 De opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
14.1 Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever: tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten. Voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen. Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
14.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
14.3 Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
14.4 Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

Artikel 15: Ontbinding
15.1 Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 16: Toepasselijk recht en forumkeuze
16.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
16.2 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechtiging zoals arbitrage of mediation overeenkomen.